Ethiek in de Rechtspraktijk

Auteurs: Ron Ritzen& Lambèr Royakkers

Link naar de uitgever

“Rechters moeten – binnen de grenzen van de wet – vormgeven aan rechtvaardigheid. Dit brengt met zich mee dat de rechter in een concreet geval de in het geding zijnde belangen zorgvuldig en integer tegen elkaar moet afwegen. In concrete gevallen dient de rechter rechtvaardigheid te betrachten, ook als zijn beslissing ingaat tegen ferme in de samenleving heersende en verwoorde opvattingen.”, aldus Geert Corstens, president van de Hoge Raad.

Dit geldt niet alleen voor rechters, maar ook voor andere juristen. In dit boek verhelderen de auters op welke wijze ethiek een rol speelt in de alledaagse rechtspraktijk. Het gaat dan niet alleen om concreten vragen als: ‘mag een sectretaris in de rechtbank een hoofddoekje dragen’, maar ook om meer fundamentele kwesties als ‘moet een jurist uitsluitend oog hebben voor de belangen van zijn cliënt of speelt er meer mee’.

Bovendien beschrijven de auteurs een methode om met morele dilemma’s om te gaan. Vervolgens verhelderen zij de verschillende opvattingen over de beroepsethiek van juristen en gaan ze in op de plaats van het recht in de organisatie, in de samenleving en in de internationale gemeenschap.

Uit onderzoek blijkt dat ruim zestig procent van de burgers over een periode van vijf jaar met één of meer juridische problemen te maken krijgt. De heft van die burgers doet dan een beroep op een jurist. Het is dan zaak dat hij en professionele jurist aantreft, die de president van de Hoge Raad voor ogen staat.

INHOUDSOPGAVE

Deel I – Vanzelfsprekendheden ter discussie
Hoofdstuk 1. Inleiding

Deel II – Het morele dilemma
Hoofdstuk 2. Wat is een moreel dilemma? (stap 1)
Hoofdstuk 3. Wat kun je doen? (stap 2)
Hoofdstuk 4. Wat mag je verwachten? (stap 3)
Hoofdstuk 5. Wat moet je doen? (stap 4)

Deel III – De juridische omgeving
Hoofdstuk 6. Jurist, regels en ethiek
Hoofdstuk 7. Onderneming, regels en ethiek
Hoofdstuk 8. Overheid, regels en ethiek
Hoofdstuk 9. Internationale gemeenschap, regels en ethiek
Hoofdstuk 10. Is recht rechtvaardig?

Deel IV – Casestudy
Hoofdstuk 11. Een analyse van waarden die in het strafrecht spelen

3 thoughts on “Ethiek in de Rechtspraktijk

  1. Pingback: Ethiek in de rechtspraktijk | LIvET

  2. Pingback: rimonabantexcellence site title

  3. Pingback: propecia